Στό­χο μας

Να τα εφο­διά­σουμε με τα Σω­μα­τι­κά-Ψυ­χι­κά-Πνευ­μα­τι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά, που θα τα βοη­θή­σουν να ανα­πτύ­ξουν την προ­σω­πι­κό­τη­τα τους και τη αυ­το­πε­ποί­θη­ση τους.

Τα παι­διά να αγα­πή­σουν τον αθλη­τι­σμό.

Να τα εν­θαρ­ρύ­νουμε να ανα­ζη­τούν μό­να τους Λύ­σεις.

Να ανα­πτύσ­σουν πρω­το­βου­λία και να χρη­σι­μο­ποιούν την φα­ντα­σία τους δια­σκε­δά­ζο­ντας.

Να δια­μορ­φώ­σουν χα­ρα­κτή­ρα και να εμ­φυ­σή­σουν την «Διά Βί­ου Άθλη­ση» με όλες τις ευ­ερ­γε­τι­κές συ­νέ­πειες που αυ­τή εξα­σφα­λί­ζει.

Η δια­μόρ­φω­ση του χα­ρα­κτή­ρα απο­τε­λεί την κο­ρω­νί­δα των επι­διώ­ξε­ων της Ακα­δη­μί­ας μας.

 

Pin It