Απο­στο­λή μας

Απο­στο­λή μας εί­ναι να με­τα­λα­μπα­δεύ­σου­με τις γνώ­σεις και τις εμπει­ρί­ες μας

στα παι­διά έτσι ώστε από μι­κρή ηλι­κία να μά­θουν τα «βή­μα­τα» του πο­δο­σφαί­ρου μέ­σα από ένα σω­στά δο­μη­μέ­νο πρό­γραμ­μα προ­πο­νή­σε­ων κα­τάλ­λη­λο για κά­θε ηλι­κία.

Προ­τε­ραιό­τη­τα για εμάς εί­ναι η σω­στή δια­παι­δα­γώ­γη­ση και η αφο­μοί­ω­ση του «ευ αγω­νί­ζε­σθε» των αθλη­τών μας. Αυ­τό επι­τυγ­χά­νε­ται δι­δά­σκο­ντάς τους, τους κα­νό­νες του πο­δο­σφαί­ρου και το πως πρέ­πει να δια­χει­ρί­ζο­νται όχι μό­νο την επι­τυ­χία τους αλ­λά και την απο­τυ­χία ή την αδι­κία. Αυ­το­σκο­πός δεν εί­ναι η νί­κη, αλ­λά η σω­στή πα­ρου­σία στο γή­πε­δο, οι άρ­τια δο­μη­μέ­νοι χα­ρα­κτή­ρες και ο σε­βα­σμός στον αντί­πα­λο.

Πα­ράλ­λη­λα με τον αθλη­τι­σμό ωθού­με τους αθλη­τές να μην πα­ρα­με­λούν και τα μα­θή­μα­τά τους.

Όπως έλε­γαν και οι Αρ­χαί­οι ημών πρό­γο­νοι «ΝΟΥΣ ΥΓΙ­ΗΣ ΕΝ ΣΩ­ΜΑ­ΤΙ ΥΓΙΕΙ». Μια υγι­ής προ­σω­πι­κό­τη­τα απαι­τεί και πνευ­μα­τι­κή υγεία εκτός από σω­μα­τι­κή υγεία και δύ­να­μη.

Πρώ­τα εί­μα­στε παι­δα­γω­γοί-δά­σκα­λοι και με­τά προ­πο­νη­τές.

 

 

 

Pin It