Φιλοσοφία μας

Προ­τε­ραιό­τη­τα της Ακα­δη­μί­ας μας εί­ναι η δια­μόρ­φω­ση του χα­ρα­κτή­ρα τους μέ­σα στην κρί­ση αξιών που περ­νά­με.

Η Μπά­λα κυ­ρί­αρ­χο στοι­χείο της προ­πό­νη­σης.

Απο­φυ­γή πρό­ω­ρης εξει­δί­κευ­σης.

Απο­φυ­γή πί­ε­σης στα παι­διά.

Λαμ­βά­νου­με υπ’ όψιν τη χα­ρά των παι­διών.

Όλα τα τε­χνι­κά-τα­κτι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά στοι­χεία, προ­σεγ­γί­ζο­νται με βά­ση τα ανα­πτυ­ξια­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά κά­θε ηλι­κί­ας.

Ρε­α­λι­σμός προ­πό­νη­σης.

 Η ΑΘΛΗ­ΤΙ­ΚΗ ΠΑΙ­ΔΕΙΑ ΜΑ­ΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑ­ΤΑΛ­ΛΗ­ΛΗ ΜΟΡ­ΦΩ­ΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙ­ΚΟ­ΓΕ­ΝΕΙΑ­ΚΗ ΥΠΟ­ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΗ ΠΑ­ΡΑ­ΔΙ­ΔΕΙ ΩΡΙ­ΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓ­ΜΑ­ΤΙ­ΚΑ ΟΛΟ­ΚΛΗ­ΡΩ­ΜΕ­ΝΟΥΣ ΑΘΛΗ­ΤΕΣ, ΦΙ­ΛΑ­ΘΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝ­ΘΡΩ­ΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙ­ΝΩ­ΝΙΑ.

Pin It