Ξε­κά­θα­ρη & δυ­να­τή ταυ­τό­τη­τα

Κά­νου­με focus στο πο­δό­σφαι­ρο και στη δια­παι­δα­γώ­γη­ση των παι­διών, πα­ρέ­χο­ντάς τους συγ­χρό­νως αθλη­τι­κή και κοι­νω­νι­κή παι­δεία, που βα­σί­ζε­ται στην ευ­γέ­νεια, το σε­βα­σμό και το ΄΄ευ αγω­νί­ζε­σθε΄΄.

Η εκ­παί­δευ­ση που λαμ­βά­νουν τα παι­διά στο σύλ­λο­γο μας, εί­ναι ση­μα­ντι­κή, για­τί κα­θο­ρί­ζει τον τρό­πο συ­μπε­ρι­φο­ράς τους, κα­θώς τους δι­δά­σκει κα­νό­νες για τη ζωή.

Έχου­με δη­μιουρ­γή­σει έναν μη­χα­νι­σμό τέ­τοιο, ώστε οι Ακα­δη­μί­ες και η πρώ­τη ομά­δα εί­ναι στε­νά συν­δε­δε­μέ­νες.

Πι­στεύ­ου­με ότι η ύπαρ­ξη της Ακα­δη­μί­ας εί­ναι μέ­ρος της πα­ρα­γω­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας, της εξέ­λι­ξης τα­λέ­ντων και της δη­μιουρ­γί­ας νέ­ων πο­δο­σφαι­ρι­στών.

Διαθέτουμε: Όρα­μα, στό­χους, αξί­ες, φι­λο­σο­φία, κουλ­τού­ρα, ορ­γα­νό­γραμ­μα, στρα­τη­γι­κή, σχέ­διο, ορ­γά­νω­ση, στε­λέ­χω­ση, εσω­τε­ρι­κό κα­νο­νι­σμό.

Pin It